informace o klubu
stanovy klubu
klubové testace
vstup do klubu

E-m@il

info@fcc.cz
Krátký vzkaz
jméno
e-mail
vzkaz

Napište první slovo názvu tohoto klubu:

 
Reklama :

DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

Stanovy klubu

Fiat Car Classic

v Asociaci klubů historických vozidel


I.

Název: Fiat Car Classic v Asociaci klubů historických vozidel (zkratka FCC v AKHV nebo Fiat car classic v AKHV nebo jen FCC)

Cílem činnosti FCC je hájit výhradně zájmy majitelů historických vozidel, kteří jsou členy klubu Fiat Car Classic. Nejvyšším orgánem FCC je členská schůze, která může být nazývána valnou hromadou. Ta se schází alespoň 1x ročně. Statutárním orgánem je Výbor FCC. Výbor FCC je tříčlenný a je složen z předsedy, místopředsedy a hospodáře. Volební období tohoto orgánu je 4 leté. Za výbor jedná každý člen samostatně, písemné právní jednání za FCC se děje tak, že k názvu FCC připojí své podpisy vždy dva členové výboru.

Sídlo FCC je v Praze 7, Pplk. Sochora 13, PSČ 170 00.

II.

FCC zajistí informovanost o měnící se legislativě v provozu historických vozidel a následně bude vyžadovat odpovědnost za plnění předpisů na členech FCC.

III.

FCC zajistí vznik Klubové testovací komise. Klubová testovací komise má nejméně 3 členy jmenované z řad nejlepších odborníků v klubu a volí si předsedu Klubové testovací komise. Tento předseda vede technickou dokumentaci o testování historických vozidel v klubu. Na základě provedení Klubového testování historického vozidla je vystaven Průkaz historického vozidla (PHV).

IV.

FCC schvaluje rozpočet a návrh na dotace pro jednotlivé akce klubu v daném roce. Rovněž schvaluje účast zástupců klubu na jednotlivých zahraničních akcích, které jsou financovány z rozpočtu FCC.

V.

Klubové testační komise se řídí:
- usnesením členské schůze klubu historických vozidel
- usnesením výboru klubu historických vozidel

VI.

FCC pomáhá při přípravě motoristických akcích klubu a dbá o dobrou propagaci těchto akcí. FCC zabezpečuje pro své členy informace o změnách v zákonech, vyhláškách a ostatních předpisech souvisejících s problematikou historických vozidel. FCC zabezpečí chod a pravidelné aktualizace internetových stránek klubu.

VII.

Financování činnosti FCC:
- z příspěvků jednotlivých členských klubů
- ze sponzorských příspěvků a darů

FCC schvaluje rozpočet a návrh na dotace pro jednotlivé akce klubu v daném roce. Rovněž schvaluje účast zástupců klubů na jednotlivých zahraničních akcích, které jsou financovány z prostředků FCC.

Za vedení účetnictví a hospodaření odpovídá hospodář FCC, který je členem Výboru klubu.

VIII.

Usnášení a schvalování na členské schůzi se děje tak, že pro přijetí je třeba, aby hlasoval nadpoloviční počet přítomných členů. Členská schůze je usnášení schopna při přítomnosti nejméně 7 členů.

IX.
Revizní komise

Členská schůze volí Revizní komisi, která má nejméně 2 členy. Volební období Revizní komise je 3leté.

X.
Zánik FCC

FCC zanikne, pokud se na tom usnese členská schůze FCC nejméně dvoutřetinovou většinou.Spolu s rozhodnutím o zániku rozhodne členská schůze v souladu s platnými právními předpisy i o způsobu vypořádání majetkových záležitostí .

XI.

Tyto stanovy jsou základním dokumentem FCC, podrobnější pravidla FCC stanoví Organizační řád FCC a případně další předpisy a směrnice schválené členskou schůzí FCC nebo vydané výborem FCC či jiným orgánem FCC, pokud jej k tomu členská schůze zmocní.

V Praze dne 12. března 2016

za správnost

Ondřej Kroutil                            Karel Kříž
místopředseda FCC                předseda FCC                     hospodář FCCOrganizační řád

Fiat Car Classic

v Asociaci klubů historických vozidel


Článek 1
Název, působnost, sídlo a symboly
 1. Fiat Car Classic (FCC) je pobočným spolkem Asociace klubů historických vozidel (AKHV)
 2. FCC sdružuje zejména majitele a příznivce vozů značky FIAT či jiných italských výrobců.
 3. FCC se při své činnosti řídí zásadami české motoristické morálky a etiky na principech českého vlastenectví a udržování a rozvíjení české národní identity.
 4. FCC má sídlo na adrese:
  pplk. Sochora 13
  Praha 7, 170 00
 5. Oficiálními symboly jsou název, znak a vlajka:
  Název: Fiat Car Classic v Asociaci klubů historických vozidel (zkratka FCC v AKHV nebo Fiat car classic v AKHV nebo jen FCC).
  Znak: Na kosodélníkovém půdorysu stylizovaný nápis FIAT CAR CLASSIC, doplněný znakem AKHV.

  obrazek1 obrazek2

  Vlajka: šest typů automobilů Fiat (shora ve směru hodinových ručiček 500, 600, 128 SC, X 1/9, 1100, 850) v kruhu s nápisem FIAT umístěném ve Vavřínovém věnci, černě vymalovaná perokresba na modrém (tričko), zeleno-bílo-červeném podkladu (klubová vlajka).
 6. Symboly FCC a jejich modifikace mohou být užity pouze se souhlasem FCC.
Článek 2
Cíle a předmět činnosti
 1. Cílem a předmětem hlavní činnosti FCC je:
  a) získávání, třídění a uchovávání informací o vozech podle článku 1 odstavce 2,
  b) pořádání schůzek a dalších motoristických akcí.
 2. K dosahování hlavního cíle a předmětu činnosti se FCC zaměřuje na:
  - stanovování technických standardů a limitů pro účast v soutěžích,
  - vedení registru provozovatelů a vlastníků vozidel podle článku 1 odstavce 2,
  - podporu zvyšování technické úrovně motorových vozidel,
  - propagaci a reprezentaci FCC v České republice (ČR) i v zahraničí.
 3. FCC dále usiluje zejména o:
  - zvyšování plynulosti a bezpečnosti silničního provozu,
  - prevenci nehodovosti v silničním provozu a dopravní výchovu,
  - ochranu českého životního prostředí,
  - spolupráci se společenskými, hospodářskými a státními organizacemi a orgány při řešení otázek, které se dotýkají činnosti FCC,
  - spolupráci při provozování stanic technických a emisních kontrol,
  - spolupráci při provozování motoristických ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a informačních a poradenských služeb.
Článek 3
Členství, jeho vznik a zánik
 1. Členem FCC může být fyzická i právnická osoba způsobilá dle právních předpisů.
 2. Zahraniční osobě, která získá členství ve FCC, vznikají práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov.
 3. Vznik členství ve FCC je upraven Jednacím řádem FCC.
 4. Členství ve FCC zaniká:
  a) vystoupením člena,
  b) úmrtím člena nebo zánikem právnické nebo fyzické osoby-podnikatele nebo ztrátou způsobilosti,
  c) vyloučením.
 5. Člen může z FCC vystoupit kdykoli a to bez udání důvodu, zaplacené členské příspěvky se nevrací. Vystoupení je povinen oznámit písemně. Oznámení musí obsahovat označení člena, datum sepsání oznámení a datum ukončení činnosti.
 6. Vyloučit člena lze jen po předchozím ústním napomenutí předneseném na členské schůzi, nebo po písemné výstraze, pokud člen:
  a) hrubě nebo opakovaně porušuje předpisy FCC,
  b) hrubým způsobem narušuje soužití ve FCC,
  c) svou činností a chováním je v rozporu s posláním FCC,
  d) užívá nebo trpí, aby se majetek FCC užíval způsobem, kterým by vznikla škoda.
 7. Neplatí-li člen členské příspěvky po dobu delší dvou (2) let, nebo se stane „neaktivním“ členem (tím se rozumí neúčast na klubových akcích, schůzkách a jiných klubových aktivitách), může je z FCC vyloučit výbor FCC svým usnesením; takový člen má právo se proti unesení výboru odvolat k členské chůzi.
Článek 4
Členství, práva a povinnosti členů
 1. Řádným členem se může stát osoba starší 18 let, potom může požívat veškerých práv a výhod členství v FCC.

  Řádný člen má tato práva:
  a) volit a být volen do orgánů FCC,
  b) účastnit se a konat úkony na členských schůzích způsobem upraveným Jednacím řádem FCC,
  c) využívat výhod a služeb poskytovaných členům v rozsahu jejich členství,
  d) podávat podněty a návrhy orgánům FCC a obracet se na ně s připomínkami,
  e) odvolat se proti všem rozhodnutím týkajících se jejich osob až k členské schůzi,
  f) bezplatně nahlížet do archivu FCC v termínech určených po dohodě s výborem FCC.

  Řádný člen má tyto povinnosti:
  aa) podporovat dosahování hlavních cílů klubu a dodržovat předpisy FCC a závazné pokyny orgánů FCC,
  bb) vlastnit a užívat, držet nebo mít jiné výhradní užívací právo k vozidlu, které splňuje svým stářím podmínky Klubu Historických Vozidel a vyhovuje nárokům na výrobní původnost a zachovalost (požadavky stanoví výbor FCC), pokud člen nesplňuje tyto podmínky nemůže být řádným členem a stává se příznivcem značky, to platí i pro historické vozidlo před renovací či v dlouhodobé renovaci (stav vozidla totiž reprezentuje klub FCC),
  cc) podílet se na činnosti podle předpisů na vyzvání orgánů FCC,
  dd) platit členské příspěvky FCC ve výši určené členskou schůzí,
  ee) reprezentovat, propagovat a chránit dobré jméno FCC.

 2. Příznivci značky Fiat mají stejná práva a povinnosti jako řádný člen, kromě písmen f) a bb) tohoto odstavce.
Článek 5
Orgány FCC
 1. Orgány FCC jsou členská schůze, výbor, předseda a revizní komise.

  Členská schůze

 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem FCC.
 3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
  a) schvalovat Organizační a Jednací řád FCC,
  b) schvalovat plán činnosti a rozpočet,
  c) jednou ročně schvalovat zprávu výboru o činnosti, roční výsledky hospodaření a zprávu revizní komise,
  d) volit a odvolávat předsedu, místopředsedu, hospodáře, další členy výboru a členy revizní komise,
  e) rozhodovat o ukončení činnosti FCC,
  f) rozhodovat o vystoupení FCC z AKHV,
  g) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí,
  h) stanovovat výši členského příspěvku.
 4. Svolávání, hlasování a způsob jednání na členské schůzi upraví Jednací řád.

  Výbor FCC

 5. Výbor FCC je statutárním orgánem FCC, výbor FCC je vrcholným výkonným kolektivním orgánem, který řídí činnost FCC v období mezi členskými schůzemi.
 6. Výbor tvoří předseda, místopředseda a hospodář. Výbor může být rozšířen o další členy usnesením členské schůze tak, aby byl zachován lichý počet členů. Členové výboru jsou odpovědni členské schůzi.
 7. Při své činnosti se výbor řídí tímto Organizačním řádem a Jednacím řádem.
 8. Výbor klubu:
  a) plní usnesení členských schůzí a je jimi vázán,
  b) plní úkoly uložené tímto Organizačním řádem nebo Jednacím řádem FCC,
  c) jednou ročně sestavuje zprávu o činnosti klubu a zprávu o hospodaření klubu,
  d) připravuje podklady pro jednání na členské schůzi,
  e) vede řízení o přijetí nebo vyloučení člena,
  f) vede evidenci členů,
  g) je oprávněn zřizovat komise pro plnění svěřených úkolů.

  Předseda

 9. Předseda výboru zastupuje FCC navenek a zajišťuje provoz FCC.
 10. Předseda klubu je odpovědný zejména za:
  a) plnění úkolů vyplývajících z usnesení členské schůze a z jednání výboru,
  b) hospodaření FCC podle schváleného rozpočtu,
  c) vedení archivu podle článku 2 odstavce 1 písmena a),
  d) přesnou a úplnou evidenci členů.

  Revizní komise

 11. Revizní komise je nezávislá na výboru FCC a plní zejména tyto úkoly:
  a) kontroluje dodržování Organizačního a Jednacího řádu FCC
  b) provádí revize hospodaření,
  c) dává stanoviska ke kontrolním akcím a zjištěním jiných orgánů oprávněných kontrolovat,
  d) prošetřuje stížnosti a oznámení členů,
  e) podává na každé řádné členské schůzi zprávu o své činnosti, v níž zejména uvádí:
    I) stanovisko k hospodaření FCC,
    II) zjištění a vyhodnocení stížností a oznámení,
  f) volí ze svého středu předsedu a uzná-li za vhodné i místopředsedu revizní komise
 12. Předsedou, místopředsedou, hospodářem klubu a členem revizní komise může být pouze občan České republiky, který má trvalé bydliště na území ČR.
Článek 6
Majetek a hospodaření
 1. Orgány FCC jsou povinny hospodařit s majetkem vyčleněným podle článku 5 odst. 1 s péčí řádného hospodáře.
 2. Pravidla rozpočtové politiky FCC schvaluje každoročně členská schůze.
Článek 7
Zánik
 1. FCC zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech řádných členů FCC na členské schůzi, která zvolí likvidátora a stanoví zásady likvidace majetku.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
 1. Pro případ sporné interpretace a aplikace Organizačního řádu (OŘ) FCC je rozhodující stanovisko členské schůze a v neodkladných případech stanovisko Výboru FCC.
 2. Tento Organizační řád FCC nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

 

Schváleno dne 12. března 2016

© 2003 Fiat Car Classic, Czech Republic
web: Marek Lengál, Martin Maštálka